یکبار دیگر آشکار شد تا مغز استخوان نظام نفوذ شده

این سخنی است که با صراحت کامل
هاشمی رفسنجانی در همان ماه های اول پس از کودتای 22 خرداد
گفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!