جمهوری اسلامی ایران متهم به ترور مصطفی احمدی روشن شد

کمپین سفارت سبز در بیانیه ای که پنجشنبه 12-1-2011 منتشر کرده، خاطر نشان کرده است: ” گزارش و اطلاعات واصله به کمپین، مستند به اسناد مثبته از حادثه ترور معاون بازرگانی تاسیسات هسته ای نطنز، حاکی است که زنده یاد مصطفی احمدی روشن ، منتقد ادامه برنامه هسته ای رژیم بشکل فعلی و به قیمت فقر عمومی ، تورم و گرانی، تحریم و تحمیل جنگی دیگر به ملت ایران بود.”
در ادامه بیانیه آمده است که احمدی روشن مخالف “خرید مواد اولیه کلوخه اورانیوم خام از آفریقا، آمریکای لاتین و جنوبی با قیمت های چند برابر بازار و دادن امتیازات غیر اصولی و باج دهی به دولتمردان ونزوئلا جهت انتقال این مواد بطور محرمانه به ایران و کره شمالی را مخالف منافع ملی ایران نام میبرده و اخیرا با تاکید به سرمایه گذاری این قبیل اقدامات در داخل اعم از کشف و استخراج کلوخه مزبور در ایران، مستندات مخالفت خود را نیز بشکل پیشنهاد بطور کتبی و با توجه به آمار و ارقام مستدل به فرید…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!