حديث خار … زاده شيخ زاهد بخشي رحمته الله عليه

گويند حاج ذبيح الله بخشي عليه الرحمه ابن همشيره به مكتب داد و مُصِر كه لسان الانگيض فرا گيرد.

در آخر صال تخم دُلدُل با لوچه هاي آويزان به خدمت حاجي آمده و با قهر و اطفار هايي كه مخصوص اين نوكيسه گان است از معلم الانگيضي دست به شكوه برداشت كه: “مادر به خطا نمره ام نداده و رفوضه ام نمود.”

مرحوم حاجي به طرفه العين به مكتب رفته و ته و تو را عارض ميشود.

معلم الانگيضي ميگويد: “گفتمش بنويس ““Who Are You””

نوشت: “““How Are You”

گفتمش كه حال آنرا كه نوشته اي بخوان.

خواند: ““Haavaaar Yu”

حاجي عليه الرحمه فرمود: “همين؟”

معلم الانگيضي گفتا: “كه ها حاج آقا، همين”

در آن حال حاجي عليه الرحمه طپانچه به رخسار معلم الانگيضي كشيد: “مردك حرام لقمه، خُب اين سه غلط و نمره اش هفده است نه رفوضه گي” و از بيت برون آمد.

تخم دُلدُل پس از آن رُخداد با نمره هفده شاگرد اول كلاس لسان الانگيضي شد و با كبكبه و دبدبه به بلاد فرنگ از بهر ادامه تحصيلاَت روان.

و اين حكايت بدان آوردم كه: هر كه با حاَجي در افتاد، ور افتاد و اينكه باَ اين جماعت نتوان فاكيد.

باقي بقايتان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!