زنان مصري، پليس اخلاقی را با چوب زدند

اما هنگامي‌که اين افراطيون در هفته گذشته به يک سالن
زيبايی در شهر دلتای نيل هجوم بردند و به زنان داخل سالن دستور دادند يا
آن‌چه را درحال انجامش بودند متوقف کنند يا مورد تنبيه بدنی قرار گيرند،
زنان با فرود آوردن چوب‌هايشان برآنها به ايشان پاسخ دادند و آنها را به
خيابان و جلوی چشم جمعيت متعجب مشغول تماشا راندند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!