سفارت سبز در خصوص ماهیت واقعی انفجارهای اخیر تروریستی در ایران،سوریه و عراق

  گزارش
و اطلاعات واصله به کمپین ، مستند به اسناد مثبته ،از حادثه ترور معاون
بازرگانی تاسیسات هسته ای نطنز ، حاکی است . زنده یاد مصطفی احمدی روشن ،
منتقد ادامه برنامه هسته ای رژیم بشکل فعلی و به قیمت فقر عمومی ، تورم و
گرانی، تحریم و تحمیل جنگی دیگر به ملت ایران بوده ، خرید مواد اولیه کلوخه
اورانیوم خام از آفریقا ، آمریکای لاتین و جنوبی با قیمت های چند برابر
بازار و دادن امتیازات غیر اصولی و باج دهی به دولتمردان ونزوئلا جهت
انتقال این مواد بطور محرمانه به ایران و کره شمالی را مخالف منافع ملی
ایران نام میبرده و اخیرا با تاکید به سرمایه گذاری این قبیل اقدامات در
داخل اعم از کشف و استخراج کلوخه مزبور در ایران ،مستندات مخالفت خود را
نیز بشکل پیشنهاد بطور کتبی و با توجه به آمار و ارقام مستدل به فریدون
عباسی دوانی رئیس فعلی سازمان انرژی هسته ای گزارش نموده بود

نظر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!