مسکو :اقدام علیه ایران، تهدید علیه امنیت ملی روسیه است

اظهارات این مقام روس دقیقا دو روز پس از ترور دو تن از دانشمندان هسته ای
ایران ، منتشر شده است و منابع مطلع این موضع گیری را واکنش روسیه به این
عملیات تروریستی می دانند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!