تاوان تحریم های اقتصادی را چه کسانی می دهند؟

مردم
که به ماهیت ارتجاعی و سرمایه دارانه تنش های سیاسی بین رژیم جمهوری
اسلامی و قدرتهای غربی واقفند و اهداف پشت پرده آنها را می شناسند، ضمن
محکوم کردن پروژه اتمی رژیم اسلامی و تسلیحات کشتار جمعی آن، با صدای بلند
رو به غرب و آمریکا اعلام می کنند که اگر واقعاً نگران امنیت بشر هستید و
جنایات جمهوری اسلامی را بر نمی تابید، چرا حضور و نمایندگی سیاسی این رژیم
را در نهادها و مراجع بین المللی تحمل می کنید؟ چرا از سازمان ملل اخراجش
نمی کنید؟ چرا سفارتخانه ها و کنسولگری هایش را در کشورهایتان تعطیل نمی
کنید؟ چرا پرونده های تروریستی اش را در دادگاه های بین المللی به جریان
نمی اندازید؟ چرا اسلحه و تجهیزات نظامی و ابزار شکنجه به آن می فروشید؟
چرا در مورد کشتار  هزاران زندانی سیاسی در سال 67 توسط همین رژیم تحقیق
نمی کنید؟
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!