حمله به ايران

نمودار
زير تغييرات بهای دلار به ريال طی يک هفته را نشان ميدهد، نموداری که در
عين حال «جنگی اعلام نشده» را به نمايش ميگذارد، جنگی که قدرت تخريب آن در
دراز مدت کمتر از جنگ با اسلحه نيست و نشان ميدهد چگونه رژيم اسلامی ايران و
قدرت های غربی هردو به رنج مردم ايران بی اعتنا هستند و در جنگ و رقابت
برای منافع خود با مال و جان، و حال و آتيه و سرنوشت مردم يک کشور هفتاد
ميليونی بازی ميکنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!