محمد خرداديان و پيامدهای آشکار ساختن همجنسگرايی

واکنش خانواده شما پس از اينکه فهميدند شماهمجنس گرا هستيد چه بود؟

خب من قطعا از لحظه تولد همجنسگرا بودم و وقتی خانواده ام متوجه شدند هيچ وقت به من چيزی نگفتند و خيلی راحت با اين موضوع مواجه شدند، چون زمانی بود که من سی چهل ساله بودم و ديگر بچه نبودم و حق انتخاب داشتم.

از اينکه همجنس گرا هستيد، خجالت می کشيديد؟

بله اوايل خجالت می کشيدم ولی الان ديگر نه، خجالت نمی کشم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!