آغاز زمزمه بالا کشیدن پول های نفتی ایران

به زبان بی زبانی، یعنی پول های نفتی ایران را آقای سرکوزی می خواهد مصادره کرده و دراختیاربانک های این کشور بگذارد تا رونق بگیرند و از بحران عبور کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!