«تجربه مشروطیت در حال تکرار است»

اگر مشارکت در انتخابات پائین باشد مطمئن باشید همین گروههای تندرو و
افراطی یعنی همین کسانی که معتقدیم با عملکرد خود کشور را به اینجا
رسانده‌اند پیروز انتخابات خواهند بود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!