باربی خوشگله و سارا زشته

حرف راست را باید از بچه شنید.

“پلیس ایران به منظور مقابله با آنچه جنگ نرم غرب خوانده می شود، فروش عروسکهای باربی را ممنوع کرد.

مقامهای ایران کوشیده اند یک جفت عروسکی داخلی به نام دارا و سارا را جایگزین باربی کنند، ولی تاکنون موفقیت بسیار محدودی داشته اند.

یک مادر ۳۸ ساله به نام فرناز به خبرگزاری رویترز گفته است: “دخترم باربی را ترجیح می دهد و می گوید دارا و سارا زشت و چاق هستند.

منتقدان می گویند که عروسک باربی شیوه زندگی غربی را در میان کودکان ایرانی ترویج می دهد و آنها را از ارزشهای اسلامی دور می کند. ”

به عبارت دیگر؛ هرچه نظام پربرکت مسلمین زور میزند که تمایل ایرانیان را از ارزشهای نهادینه در شیوه زندگی ایرانی دور کند تیرش مرتباً به سنگ میخورد.

ایرانی از بچگی هم دوستدار زیبایی، آزادی و آزادگی و جنس مرغوب میباشد و از زشتی، پلشتی روش زندگی بدوی و توسر خوری و اجناس بنجل بیزار.

ساده ترین شاهد مدعا همین محبوبیت عروسک سرزندۀ باربی آمریکایی در تقابل با سارای اسیر و لحاف-پیچ شدۀ ایکبیری ساخت چین است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!