اعتصاب يکپارچه وميليونی کارگران نيجريه دولت را واداربه عقب نشينی کرد!

پس ازگذشت يک هفته ازاعتصاب سراسری درنيجريه که به دعوت اتحاديه های کارگری صورت گرفت وباپيوستن کارگران وکارمندان شرکت نفت به اعتصاب، دولت نيجريه مجبورشد ازسياست حذف يارانه های موادسوختی که قيمت آن را به دوبرابرافزايش داده بود يک گام به عقب به نشيند.گرچه اين عقب نشينی هنوزنيم بنداست و30%بيشترنيست، با اين همه يک عقب نشينی آشکارازسياست بقول خودشان ليبراليزه کردن اقتصاد توليدات نفتی وقطع يارانه ها است.دولت مدعی بودکه ازاين طريق می تواند با صرفه جوئی هفت ونيم ميلياردلار ارز، آن را صرف زيرساخت ها وتوسعه کشوربنمايد. اما مردم وکارگران نيجريه با تجربه تروآگاه ترازآن بودندکه وعده و وعيدهای رئيس جمهورمبنی براين که “به تک تک مردم نيجريه اطمينان می دهم که احساس رنج کنونی گذراست وبا تحمل وفداکاری خود روزهای بهتری را خواهند ديد”،آنها را بفريبد. يکی ديگر ازتوجيهات دولت برای به عقب راندن ودرهم شکستن جنبش اعتراضی مردم بهره گير…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!