من فکر می کنم پس هستم

.

.

لطفاً حروفِ جلوی سخنانِ کبیرِ زیر را با شماره‌های جلوی اسمِ افراد مطابقت دهید.  لطفاً از من جواب نپرسید:

 

الف – من فکر می کنم پس هستم

ب – من رهبر دارم پس هستم

پ – من دست‌بوسی می‌کنم پس هستم

ت – من گلهِ گوسفند دارم پس هستم

ث – من دروغ نمی‌گویم پس هستم

ج – من مثلِ رهبر فکر می‌کنم پس هستم

چ – من ولی دارم پس هستم

ح – من پول ندارم پس هستم

خ – من نمیزنم پس هستم

د – من منتظرم پس هستم

١ – رفسنجانی
٢ – لاریجانی (هر کدام را که بخواهید)
٣ – احمدی‌نژاد
٤ – شریعتمداری (هر کدام را که بخواهید)
٥ – فاطی
٦ – حزب‌اللهی
٧ – رهبر
٨ – دکارت
٩ – خاتمی (هر کدام را که بخواهید)
١٠ – جنتی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!