نگرانی روسیه از “خفه شدن” جمهوری اسلامی


تحرکات و موضع گیری های دستگاه دیپلماسی روسیه
در حمایت از جمهوری اسلامی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. مقامات
ارشد دولت روسیه در روزهای گذشته بارها حمایت خود را از حکومت ایران اعلام
کرده و نسبت به افزایش فشارهای غرب هشدار داده اند.

روسیه در روزها و هفته های گذشته به شدت از تنگ شدن حلقه محاصره اقتصادی
علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. مقام های دولتی این کشور می گویند
فشارهای جدید غرب به رهبری آمریکا علیه دولت ایران، می تواند به “سرنگونی

رژیم جمهوری اسلامی” منجر شود.

روسیه در کنار چین، دو حا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!