پستان های کُبرا خانُم…!

پستان های کُبرا خانُم…!

ژانویه 19, 2012 بدست مسعود مشهدی

مکان : مَطبَخ کُبرا خانُم که با عُذرا خانُم در حال پاک کردنِ سَبزی آش نَذری هستَن…!

…………………………………………………..

عُذرا خانم: مُگم کُبرا خانم دیدی عَسکِ ای دختره گلشیفتَه ره…؟

کُبرا خانم: ها خواهَر جان…. مُویَم تو کامفیوتِر دختر اَعظم خانم اینا دیدُم….! وابمانه اِلهی به حق پَنش تَن…! ای چیجور شب اَول قبر مِخه جواب خدا پیغمبره بده…! واویلا…واویلا…! هَمش مَعصیت…هَمَش گناه…! خدایا توبه….توبه…توبه…!

عُذرا خانم: روز قیامت سینه هاشِه با مِقراض مُبُرَن مِندازَن جلو سَگ …! بَعدِشَم با کِلّه مِندازَنِش تو آتیش جَهَندَم عاییشِه خانومِه…!

کُبرا خانم: کُدُوم سینه ها…؟ اَگه به اونا مِگن سینه پس به سینه های مو چی مِگن….؟ اَصن به هَم گِردَن مو که… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!