آقای خامنهای! شما هم عريان شدهايد،

مهم‌ترين رسوايی برای سران جمهوری اسلامی و حاميان ايشان آن است که در برابر احتمال “برهنگی داوطلبانه” يک دختر ايرانی، يقه‌درانی می‌کنند اما هرگز حاضر نيستند به مسئوليت خويش نسبت به سرنوشت هزاران دختر مظلوم ايرانی اعتراف کنند؛ همان دخترانی که بدن کاملاً برهنه‌ی آن‌ها، تأمين‌کننده‌ی زياده‌خواهی عياشانی در داخل ايران يا در شيخ‌نشين‌های خليج فارس است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!