انتقاد خطیب جمعه مشهد از «پارک ملت»

نقد كردن نظام اسلامی به هیچ عنوان درست نیست و نباید با نقادی آن از جمله در رسانه ملی، مردم را نسبت به نظام دچار تردید كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!