خطیب نمازجمعه: جنگ دراسلام برای اصلاح است

آیت الله احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان با طرح این نظر درنمازجمعه امروز تهران گفت: جنگ در اسلام برای براندازی فساد است، ولی آخرین درمان است و تا مادامی که می توان از راه های دیگر با فساد مقابله کرد، از آن استفاده نمی شود.

 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!