خوابهای بیقرار

در خوابهای بیقرار من، گاهی‌ میایی و گاه می‌روی

بر پلک‌های خیس بسته ام، چه با طمأنینه راه می‌روی!

گویا که گفته اند، کلِ زندگی‌ یک نفس است

میدانم که یک دم می‌آیی و با آه می‌روی

قطب نمای دلت را به کار گیر، حسّ من از این طرف است!

غیر از این، به هر راه که می‌روی اشتباه می‌روی!

شب اگر که سرد و تاریک و پر مخاطره است

در خواب بلورین من به پیشواز ماه می‌روی

به خود میگویم او‌را خواب میبینی‌، میمیری

خاک میشوی، چون خون سبز در رگ گیاه می‌روی…..

زمستان نود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!