پاييزآريا

 

سينه آهو شده زخمی به چنگال شغال

خر به شادی می چرد چون آهوان در سبزه زار

گشته دشت آريا پامال تازی اشتران

خون انسان شد عجين با خون انسان الحمار

تاكنون دانسته ای اين نكته راای هوشيار

گر شوی خرمی شود بر پشت تو ملا سوار

لشگر جهل و تباهی كشور ايران گرفت

 رستمی بايد كنون يا روی تن اسفنديار

تير آرش رفت تامرز تباهی صلح چيست؟

 جنگجويی بايد اكنون همچنان سام سوار

كشور شعر وگل و بلبل دگر برباد رفت

 بلبلش خفاش و شعرش ناله و گل گشته دار

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!