کانون گرم خانواده را به هوای جایزه بهم نزنید!

لابد از 24 ساعت پیش هم اخبار ایران خلاصه شده در عکس
نیمه برهنه خانم گلشیفته، که احتمالا امروز و یا فردا شما
گریبان ما را خواهید گرفت که مگر “حب وطن ندارید؟” چرا این عکس
را در پیک نت منتشر نکردید تا ایرانی بودن و میهن دوست بودن
خود را ثابت کنید!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!