اولين دخالت سياسي انگليس در ايران

مروري بر دخالت هاي سياسي انگليس در امور داخلي ايران از اولين دخالت يعني دخالت در حکومت مغولها تا تشکيل نيروي شمال ايران و قرارداد ۱۹۱۹ که منجر به قيام ميرزا کوچک خان جنگلي و… شد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!