تورو به پیغمبر ایران را جزیره ثبات اعلام کنید

به تعبیری از گفته جانشین فرمانده کلّ سپاه، حسین سلامی، حضور مداوم نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس مانند تیغِ ماهی‌ دودی واقعیتی است که باید پذیرفت. طبیعیست که این قدم بسوی فرو نشاندن بحران خلیج فارس مورد ستایش کلّ ماهیگیران ایرانی‌ قرار گرفته، زیرا که در غیاب ناوگان آمریکا دیگر غریق نجاتی در منطقه نمیماند و کسی‌ نخواهد بود که آنان را از دست لولوی دریایی در امان نگاه دارد. در همین حین سران ممالک غرب با لحنی ملایم تر سخن می‌گویند که حالا چرا قهر میکنی‌ بابا ، داشتیم چانه میزدیم. اگر وضع همینطور بسوی آشتی‌ رود چیزی نمی‌ماند که روبوسی و عذر خواهی‌ آغاز شود و شیطان بزرگ و محور شرارت پس از سی‌ و دو سال دوباره در آغوش هم بیافتند و سرزمین ایران را عشرتکده خود سازند.

شیطان بزرگ در گوش محور خانم زمزمه می‌کند که عزیزم موقعی که تو به من گفتی‌ منشأ پیدایش ناامنی و ناهنجاری خیلی‌ “هِرت” شدم. محور میگوید منظوری نداشتم فقط می‌ترسیدم بر مال و قدرت من قصدِ بد داشته باشی‌، تو اگر مرا ببخشی منهم در عوض ترا می‌بخشم که گفتی‌ حقوق بشر سرم نمی‌شود و شکنجه می‌کنم و اینجور بد و بیراه ها. شیطان بزرگ هم میگوید که ناز نکن خوشگله خودت می‌دانی که رعایت حقوق بشر برای من بهانه است و قبل از تو عربستان سعودی سوگلی من بود.

اگر وضع چنین رمانتیک شد، از شیطان بزرگ خواستارم که بار دیگر ایران را جزیره ثبات اعلام کند تا مردم خیالشان راحت شود که سرزمین از حمله بیگانه در امان است. آنوقت با وجدان آسوده میتوانیم به جان سرکوبگران بیفتیم. مرسی‌!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!