پیامی که سفیر سوییس از طرف اوباما آورد

امروز دولت آمریکا راهی به جز تسلیم شدن در برابر ایران ندارد. . . . . .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!