باج سبیل

قدیم، باج‌گیران سر گردنه قیافه‌های زمخت و هیکل‌های
نتراشیده نخراشیده‌ای داشتند که سر راه کاروان‌ها کمین می‌کردند و اموال
مردم را غارت می‌کردند. اما امروزه، غارت به شیوه‌ای مدرن صورت می‌گیرد و
باج‌گیران سرمایه‌داری مالی خیلی شیک و پیک‌اند و نیازی به کمین ندارند.
قربانیان خودشان با تعیین وقت قبلی مراجعه و تعظیم و تکریم هم می‌کنند.   >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!