دیدن ماه

ماه را نشان کردم

تا ببینی

سپیدی مریض وارش

سیاهی قسمت نهانش

ماه را نشان کردم

تا ببینی

حفره های مخدوش روحش

آرامش دریای متروکش

ماه را نشان کردم

تا ببینی

در خواب مستی رویایش

افسانه دنیای  تخیلیش

ماه را نشان کردم

ولی مسافری از آن افتاد

به گریبانت

کشف کرد سیاهی روحت

پوشاند صداقت محجوبت

فنا کرد آرزوی زیبایت

برای سالها برای نسلها

کی دوباره پاک بینی

آن رخ ماه

 

 

ماه را نشان کردم

تا ببینی

و تو فقط

 نوک انگشتم نگاه کردی

اورنگ
Jan 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!