الله سازی

پیش از این دربارۀ روند الله سازی از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شد*. شاهد آخرین مراحل این پروسه در ام القرای اسلام هستیم.

حاج آقا آیت الله سید احمد خاتمی، “امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری” از جمله گفته:

“در نظام اسلامی حجت شرعی برای ما مواضع مقام معظم رهبری است.”

البته پیشبینی این حال و روز با علم غیب کاری ندارد و تنها نیازمند آگاهی سطحی از تاریخچه دیگر رژیم های مشابه و رهبران آنها در طول تاریخ، خصوصاً مرحوم آدولف است.

این راهی که حضرات در نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره میروند به ترکستان است؛ منتها اگر دستشان به تسلیحات هسته ای برسد، بهای خروج آنها از صحنه قدرت برای ایران، ایرانیان و جهان آزاد بسیار بسیار گران تر تمام خواهد شد.

تبریک

* برای نمونه: اینجا، اینحا، اینحا و اینحا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!