تحریم ها، نفی حمله نیست مقدمات حمله نظامی است

همین نکته را روزنامه “اومانیته” ارگان مرکزی حزب کمونیست
فرانسه، در چارچوب طرح دولت فرانسه برای جلوگیری از پیروزی
“چپ” در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مطرح کرده

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!