مخالفین آب زیپویی

بوریاباف گرچه بافنده بود

نبرندش به کارگاه حریر

این روزها که اوضاع نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن همچین میزون نیست و تق “اصلاح طلب” بازی هم درآمده؛ بعضی ها با مستمسک “قواعد بازی دموکراتیک” خواهان آنند که “اصلاح طلبان” شکست خورده از رقیب بر سر قدرت و ثروت و از ایران هجرت داده شده و هواداران و لابی گران مماشات با رژیم را هم جزئی از رنگین کمان مخالفان بحساب آورد.

سئوال:

آیا هواداران “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”؛ مخالف رژیم هستند؟

کوشندگان برای “بازگشت به دوران طلایی امام خمینی” چی؟

فرق ماهوی آنان که میگویند که جهان آزاد باید با رژیم کنار بیاید؛ با هواداران مارشال پتن در چیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!