موضع گیری غیر انسانی رضا مریدی در تحریم ها

رضا مریدی در حالی از تحریم ها ی هدفمند که کلاه اخلاقی برای پوشاندن عواقب ان بر مردم ایران حمایت می کند که عدم درایت سیاسی وی باعث دو دستگی جامعه ایرانی انتاریو می شود.

1- در کره شمالی ، رهبر و فرماندهان ارتش هستند که هیچ مشکلی ندارند د رحالیکه روایت زیادی از علف خوردن مردم بدلیل گرسنگی است. درعراق هم صدام و فرماندها ن ارتش هم از تحریم ها رنج نبردند.

2- از انجا که اپوزیسیون ایران متحد نیست تحریم ها باعث سرکوب بیشتر د رداخل کشور و رنج بیشتر مردم ایران می باشد.

3- وی در مواردی متعددی که حقوق یک ایرانی درریجموند هیل پایمال شده است کوچکترین حرکتی نکرده است.

بیش از 90 روز است که رانندگان اتوبوسرانی بورک در اعتصاب هستنند 40 هزار مسافر زن و بچه و مسن و پیر در این سرما برای رفتن به دانشگاه و سرکارشان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستنند. تعداد زیادی ایرانی ها ی این منطقه هم جز این عده هستند. انسانیت مرز نمی شناسد. وظیفه وی به عنوان نماینده مجلس از ریچموند هیل فقط در شرکت مراسم ختم و عروسی و ختنه سورانه خلاصه شده است. چه تفاوتی بین وی ویک نماینده محافظه کار است.

لینک ویدیوی سخنرانی رضا مریدی

www.kanoun-e-bayan.blogspot.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!