پيام اوباما مي گويد جنبش سبز يعني كشك (خبر ويژه)

اسرائيل هم از پي آمدهاي
شكننده حمله نظامي به ايران باخبر است و نامه اوباما- پيام شفاهي- احتمالا
بدون مشورت با مقامات اسرائيلي ارسال نشده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!