شطرنج هم رشته دانشگاهي شد

وي همچنين از همكاري و همفكري تمامي عوامل اجرايي طرح، قدرداني کرده و
اظهار داشت: امیدوارم با راه اندازي رشته دانشگاهي شطرنج، شاهد رشد و
بالندگي بيش از پيش رشته انديشه محور شطرنج باشيم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!