چه كساني تحريم را بزك مي كنند ؟!

متاسفانه برخي از ساده
انديشان- درخوشبينانه ترين حالت- آمريكا را در فلان سريال تلويزيوني مي
بينند كه در آن براي نجات يك گربه از درون چاه، 3 فروند هلي كوپتر امداد
به كار گرفته شده است!!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!