تنو آنجلوپولوس، شاعر سینما

«در زمانه غمناکی به‌سر می‌بریم که چندان مجال امیدواری به آدم نمی‌دهد.
معلوم است که حیرانم و گاهی فکر می‌کنم به سال‌های سپری شده، هنگامی که به
تغییر باور داشتیم. آن وقت‌ها آسمان در دسترس بود، اما دستمان نرسید
ستاره‌ها را بچینیم و بخت از کف‌مان رفت…»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!