جّل الخالق

در جایی‌ خواندم که یکی‌ از جوییش فرندای پهلوی چی‌ در تقبیح یکی‌ از احزاب ایران، یه لیست تهیه کرده بود……. به این شرح:

اولیش این بود که ابایی از تحریف تاریخ معاصر ندارن، دوماً اینکه مسئولیت قبول نمیکنن، بند سوّمش این بود که اصرار دارن سیاستای شکست خورده رو تداوم بدن، بند آخرشم این که میخوان افکار پوسیده رو به نسل جدید منتقل بکنن …………….

شما خودت کار روزگار رو ببین که اگه یکی‌ بخواد راجع به خانواده رذل، مفتخور، وابسته، و دربدر پهلوی، و پرت و پلا‌هایی‌ که این پسره عقب‌افتاده این‌ور و اونور میگه یه لیست تهیه کنه، باز همینا می‌شه که این جوییش فرند نازنین گفته ………

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!