حزب خائن توده٢

دیروز برنامه پرگار* بخش فارسی بی بی سی در بارۀ حزب توده و توده ای ها بود. از چندین جهت تماشای این برنامه از اوجب واجبات برای ایرانیان دلنگران ایران و ایرانی است.

از جمله نکات کلیدی:

– ابا نداشتن در تحریف تاریخ مدون معاصر.

– عدم مسئولیت پذیری.

– اصرار بر تداوم سیاستهای شکست خورده

– انتقال افکار پوسیده به نسل جدید.

و خبر خوش آنکه؛ بلندتر شدن صدای اعضاء شرافتمند و منتقد به کجراه رفتن های ممتد حزب خائن توده.

تبریک

* برنامه را میشود در اینجا تماشا کرد.

به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!