“دختران پسرپوش،”برگی ازداستانِ تلخِ زن‌بودن درافغانستان

وقتی آزیتا رفعت، عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان، دخترهایش را برای رفتن به مدرسه آماده می کند. لباس یکی از این دخترها کاملا متفاوت است. آزیتا سه دخترش را لباس سفید می پوشاند و چادر/روسری، به سرشان می کند ولی دختر چهارمی را کت و شلوار پسرانه می پوشاند.
بعد از اینکه آنها از خانه بیرون می روند، دختر چهارم که مهرنوش نام دارد، به همین راحتی دیگر دختر نیست. بلکه ظاهرا یک پسر تمام عیار افغان است . خانواده هایی که در افغانستان دست به این کار می زنند یکی دوتا نیستند. در افغانستان برای این کار اصطلاح مخصوصی هم وجود دارد — بچه پوش کردن، یعنی پسرانه پوش کردن دخترها.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!