قصد تغییر حکومت در ایران را نداریم

روز سه شنبه 25  ژانویه در وزارت خارجه دیداری بین روزنامه نگاران و وزیر خارجه فرانسه فراهم آمد، این گزارش همانشب در برنامه خبر ها از بخش فارسی صدای امریکا پخش شد .

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!