پیام ماه، خورشید , زمین و رود

 

چو  آید امشب رویا

سوارِ اسبی محجوب و ساکت

نگاهی‌ افکنده بر چشمانِ زیبا

پرسشی را پرواز خواهد بود

بمانم یا نمانم؟

نآمد هنوز یک رخِ ماه

خورشید خانم را به یاری خواند

 

با غرور و حسِ سرخِ پیروزی

ز دامانش، بخشنده بانو

پیغامها بر زمین پاشید

یکی‌ شاداب و شتابان

میان ِ رود  فرود آمد

زانو زد ,  آواز هم کرد

” ز ماه ها، خورشیدها،

 هرگز نپرسید از رفتن ها

 ما آن مسافر هستیم

فردا همیشه به خانه باز میگردد»

 

 شنیدیم در هر گوشه از دنیا

این پیامی که ماه، خورشید،

زمین و رود امروز آورد .

 

آناهید حجتی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!