گر مدرنیته به پستان است

عِرق ملّی را چه کردش آن یکی پستان کج؟
کج نگو معوج نگو بآن حبّه ی نارفته حج

چون بدیدند آن یکی گردوی سینه بی حجاب
وانگهی آزاده گشتند شیعیانِ در نقاب

آن نوک تیزش کلید قفلهای صد جهان
یک اوین و این تبار ساده لوحان در فغان

چون که با عکسش تن زندانیان آزاد شد
خطه ی ایران به یمن همت یک آگهی آباد شد

آن همه میلیون و میلیون ها به بند رهبری
پس خلاص آمد ز پستان کریه عنتری

شورت و کرست را بباید تا بیاندازیم دور
هرچه تابو بشکنیمش، جملگی مان لخت و عور

چون که روشنفکری و تنویر آمد در دیار کوچکان
اولین گام رهایی شد برهنه کردن این کون و کان

نیست حلاجی که برخیزد بگوید چیستید؟
ای شما آشفته حالان در لباس کیستید؟

گر یکی پستان شود رهبر به جمع احمقان
این ولایت بر شما میمون و باقی دلقکان

آن هنرپیشه ی ننر از کاسه آشی داغتر
خود که گوید “من سیاسی نیستم” ای مرد خر

گویدش “من شاه ماهی” بوده ام “دخت وطن”
چون بیابد مزد و شهرت، بسترد آن پیرهن!

ای تو روزی با هخا روز دگر با موسوی
بر دهان زهرا و زینب، در سرت هم جنده گان شوروی

گر مدرنیته به پستان و کس و کیر است و ران
پس گوریل آمد به جمع این شما آزادگان

ملتی کز بیضه ای جوجه بیابد قد فیل
بایدش این دولت و این خفت و این دسته بیل

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!