احسان طبری، متفکری خلاق یا نظریه پرداز باورهای جزمی؟

حزب توده در اوج “جنبش ملی کردن نفت” در دهه سی از “واگذاری امتیاز نفت شمال ایران به شوروی” دفاع می کرد و طبری در توجیه نظری این سیاست نوشت ” نواحی شمال ایران در حکم حریم امنیت شوروی است … ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم” و نتیجه گرفت “دولت باید به فوریت برای امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانی های آمریکائی و انگلیسی وارد مذاکره بشود.”

طبری در توجیه سیاست حزب و دفاع از “رهبری قاطع، داهیانه و پر درایت امام” در مقاله ای که در کتاب “برخی مسائل انقلاب ایران” آمده است، نوشت:

“آزادی های دموکراتیک آن هم به شکل غربی آن سودمند نیست… این جنگلی است که جوامع غربی به نام دموکراسی به وجود آورده اند و یک توطئه اجتماعی است برای گیج کردن جامعه” و “در دموکراسی غربی انسان به زندگی بدتر از سگ محکوم شده است و تنها حق پارس کردن دارد.”

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!