ضد خار

کفشم را از پا در آوردم تا خار ریزی که به پایم فرو رفته بود دربیاورم. خانم صاحب باغ از راه رسید و معذرت خواست. گفتم تقصیر شما نبوده که! گفت چرا، باید خارها را می کندم. بعد رفت و با یک داس باریک برگشت. بوته را با یک دست نگه داشت و با دست دیگر آنرا از ته زد. هاج و واج مانده بودم که چطور این خار دستش را اذیت نمی کند. خوشبختانه دوربین دورگردنم آویزان بود و توانستم یکی دو تا عکس در حال خار کندن از او بگیرم وگرنه خودم هم باور نمی کردم که دستهایش ضد خار بودند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!