عریانی زنان : پیامی برای شادی و اعتراض

 

 

با تشکر از جنابان دکتر نوری ، آناهید، مش قاسم و دیوانه برای اصلاح شعر

با فتنه آمد و نسلی فریب داد و رفت
بس شادی و قباله ی مردم ربود و برد 

عریانی زنان شده  است یک پیام شاد
هم، اعتراض گشته به نسلی که گول خورد 

همه ی ایرانیان

نظر شما چیست؟

xxxxxxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!