هوشنگ نهاوندی – وزیر مسکن و رئیس دانشگاه تهران در رژیم پهلوی

دکتر هوشنگ نهاوندی (زاده در سال ۱۳۰۹ ـ رشت) وزیر آبادانی و مسکن و رئیس دانشگاه تهران در رژیم محمدرضا شاه پهلوی بود. او به هنگام تحصیل در فرانسه جزء گروهای ملی گرا در پاریس بود. در بازگشت به ایران، به گروه ترقی خواه “حسنعلی منصور” پیوست و در کابینه وی وزیر مسکن و آبادانی شد. پس از قتل حسنعلی منصور به توصیه “امیراسدالله علم” به ریاست دانشگاه پهلوی ( دانشگاه شیراز ) منصوب شد و مدتی بعد به دعوت “احسان نراقی” به گروه اندیشمندان “فرح پهلوی” پیوست. وی مدتی نیز به ریاست دانشگاه تهران دست یافت. هرچند نظرات اصلاحی اش همچون دیگر مشاوران و نزدیکان شاه، چندان خریداری در دربار پهلوی نداشت اما از افراد مورد اعتماد و اطمینان خانواده سلطنتی بوده است.

وی پس از انقلاب به مدت 17 سال استاد دانشگاه پاریس بوده است.

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!