پندار پامنقلی

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار محمدعلی آسودی گفته:

“شرایط فعلی ایران اسلامی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، شرایط بدر و خیبر است و دشمنان ایران اسلامی هم اكنون به این واقعیت و باور رسیده اند.

در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران حتی می تواند شرایط اداره اقتصادی دنیا را كه اکنون آمریکا و اروپا در آن دست و پا می زنند، در دست بگیرد و آن را مدیریت كند.”

پیش از اینکه حاجی سردار و دیگر کارگزاران نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره مشغول تقسیم غنایم و برده های خیبر و بدر اروپا و آمریکا بشوند و لابد فدَک های آنجاها هم سهم “هدی” و “بشری” شود، بفرمایند امروز در ام القرای اسلام یک نان سنگک چنده؟

تبریک

پ.ن. این حاجی منقلی “نماینده مجلس و عضو کمیته امنیت ملی” هم حرفهای بامزه ای در مورد بستن تنگۀ هرمز و به “غنیمت جنگی” گرفتن ناوهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی زده.

ایندست نشئه پرانیهای حاجیان کار دیگری دست ایران و ایرانی خواهد داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!