تاج شيران

گفته هابد گشت و بد پندارها
شد جهان بركام بد كردارها

هر طرف غوغايی از مردم ولی
جملگی خوابند اين بيدارها

هوشياران پاسبانی می كنند؟
خويشتن مستند اين هوشيارها

همچو سيب سرخ در پاييز باغ
گلرخان نوجوان بر دارها

اهرمن باجادويی اينك گذاشت
تاج شيران برسر كفتارها

عشقی دوم بدنبال گل است
گو نمی بينی بغير از خارها

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!