مقاومت سمبليک گلشيفته در برابر فرهنگ دروغ و تزوير

با عريان کردن سينه خود گلشيفته فراهانى پايه هاى “اخلاقى” حکومت جمهورى اسلامى را بشدت لرزاند.

با اينکار دورويى و تزوير سرشته در اخلاق اجتماعى ما ايرانيان را هم هويدا کرد. کار شجاعانه او نه تنها در مبارزه زنان براى دستيابى به تساوى حقوقى با مردان مهم بلکه براى تمام ايرانيان در راه دستيابى به آزادى حايز اهميت است.

مقاومت سمبليک گلشيفته در برابر فرهنگ دروغ و تزوير و ريا که پيوسته از طرف حکومت اسلامى تشويق و ترويج ميشود براستى ستودنى است. شيطنت او يادآور شعرهاى حافظ و عمر خيام است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!