بهمن.پسراحمدی نژاد:عروسی فقيرانه، زندگی شاهانه

چندى پيش اخبارى به دست آمد مبنى بر اين كه پسر بزرگتر محمود احمدى نژاد يعنى مهدي، در حال تحصيل در شعبه دانشگاه شريف واحد كيش در مقطع دكترا مى باشد. پس از پيگيرى هاى انجام شده معلوم گرديد كه هزينه تحصيل تمامى رشته هاى دكترا در واحد كيش دانشگاه شريف نزديك به 20 ميليون تومان(در هر ترم) مى باشد .
آفتاب: چندى پيش اخبارى به دست آمد مبنى بر اين كه پسر بزرگتر محمود احمدى نژاد يعنى مهدي، در حال تحصيل در شعبه دانشگاه شريف واحد كيش در مقطع دكترا مى باشد. پس از پيگيرى هاى انجام شده معلوم گرديد كه هزينه تحصيل تمامى رشته هاى دكترا در واحد كيش دانشگاه شريف نزديك به 20 ميليون تومان(در هر ترم) مى باشد .

محل سكونت مهدى احمدى نژاد نيز در يكى از بهترين مكان هاى جزيره كيش بوده و در همين برج نيز دو واحد براى همراهان پسر رئيس جمهور تهيه شده است. اين شركت كه محل زندگى مهدى احمدى نژاد را تهيه ديده است از بزرگترين موسسات و پيمان كاران جزيره كيش بوده…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!