حکومت نظامی و بازداشت های گسترده در شوش

شاهدان عینی می گویند پس از اعلام حکومت نظامی تعدادی از شهروندان دستگیر وروانه بازداشت گاههای اداره اطلاعات شدند. عاشور دبات وفرزند او عادل (20ساله) ازساکنان محله دوار،حمید کعبی(21 ساله) ازساکنین روستای کعب احمد مولا، جاسم کعبی وفرزندان او خدیجه و محمد، احمد دبات ،سجاد کعبی،احمد زغیبی(21 ساله) تنها افرادی هستند که اسامی آنها پس از بازداشت منتشر شده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!